UROOS COMMITTEE


Haji Assayid Muhammed Thangal Madani

Mukhya Rakshadhikari

Haji P.M. Muhammed Kunhi

Rakshadhikari

P.M.Aboobacker Haji

Rakshadhikari

Haneefa Karingappallam

Rakshadhikari

Abdulla Kunhi Koyar Kochi

Rakshadhikari

P.Beeran Haji

Rakshadhikari

P.M.Aamu

Rakshadhikari

Abdullakunhi Paika

Rakshadhikari

B.A.Razakh Paika

Chairman

K.H Abdulla

Vice Chairman

B.A Rahman

Vice Chairman

Aboobacker Beetiyadka

Gen.Convenor

Convenors

B.K Basheer Paika

Junaid Paika

Abdulla Kundil

B.A Ibrahim

Muhammed Kunhi K

Shamsu Kunhippara

Nasar P.M

Publicity

Ibrahim Koyar Kochi

Rashid Bava

Khadar Kundil

Program

P.A Subair Darimi

Rahim Kallayam

Abdu Mithadi

Food

Hassan Paika

Rahman Kapadiya

Aboobacker Meethal

Media

Nishad P.M

Chairman

Mohammed Nishad

Convenor

Stage Decoration

Aboobacker Kunhippara

Zakariya P.K

Reception

Ibrahim Kunhippara

Subair P.M

Haneefa Zamzam

Volunteer

Asharaf Zamzam

Gen.Captain

Abdulla Koyarkochi

Gen.Captain

Shafi Kalanthar

Captain

Rahim Gim

Captain

Navas Choorippallam

Captain

Shafi Paika

Captain

Sameer Paika

Captain

Navas Karingappallam

Captain